ΔΕΕ C-632/17

ΔΕΕ C-632/17

Ο εθνικός δικαστής οφείλει να εξετάζει αυτεπαγγέλτως τον ενδεχομένως καταχρηστικό χαρακτήρα συμβατικής ρήτρας!!! Oι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής, πρέπει να διασφαλίζουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων που αντλεί ο