Στάμος & Συνεργάτες - Νομικές Πληροφορίες

Ειρηνοδικείο Αθηνών 2665/2013

Από κανένα από τα προσκομισθέντα έγγραφα δεν προκύπτει το ορισμένο της απαίτησης, αφού δεν αναγράφεται σ' αυτά, το επιτόκιο βάσει του οποίου η καθ' ης υπολόγισε τους τόκους με τους