ΠΕΡΙ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΥ ή/και ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΠΕΡΙ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΥ ή/και ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΠ 1437 / 2014    (Α1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Όπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 361 και 874 ΑΚ, 112 ΕισΝΑΚ, 669 του Εμπορικού Νόμου, 47 και 64 έως 67