ΔΕΕ C-246/16

ΔΕΕ C-246/16

Η απόφαση (υπόθεση C-246/16 απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 23ης Νοεμβρίου 2017)είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί ουσιαστικά θεωρεί ότι ο ελληνικός κώδικας Φ.Π.Α. , που δεν προβλέπει τη δυνατότητα επιστροφής του

ΔΕΕ C-632/17

ΔΕΕ C-632/17

Ο εθνικός δικαστής οφείλει να εξετάζει αυτεπαγγέλτως τον ενδεχομένως καταχρηστικό χαρακτήρα συμβατικής ρήτρας!!! Oι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής, πρέπει να διασφαλίζουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων που αντλεί ο