Το Ευρωπαϊκό δίκαιο υπερισχύει του εθνικού (εσωτερικού) δικαίου των κρατών-μελών της Ε.Ε.

Σημειώνεται ότι οι συνθήκες (πρωτογενές δίκαιο) αποτελούν διεθνείς συμφωνίες που στο σύνολό τους συνιστούν τον “καταστατικό χάρτη” της Ε.Ε., οι οποίες τελικά και υπερισχύουν των εσωτερικών νόμων (εθνικών δικαίων) των μελών-Χωρών.

Συνεπώς οι Χώρες μέλη δεν μπορούν μετά την ένταξή τους να επικαλεστούν αντισυνταγματικότητα συνθηκών, με σκοπό την απαλλαγή τους από τις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους.

Επίσης και οι πράξεις των οργάνων της Ε.Ε. που εκδίδονται προς εφαρμογή των διατάξεων των συνθηκών υπερισχύουν ομοίως των εθνικών (εσωτερικών) νόμων εκάστου κράτους-μέλους.

Το ελληνικό Σύνταγμα ορίζει ότι διεθνείς συνθήκες, που έχει συνομολογήσει η Ελλάδα, υπερισχύουν των νόμων, (άρθρο 28 του Ελληνικού Συντάγματος του 1975, όπως ισχύει και στην αναθεώρηση του Συντάγματος του 2008), αλλά όχι και αυτού τούτου του Συντάγματος, που όμως είναι υπόχρεο σε εναρμόνιση με Κοινοτικό δίκαιο, σύμφωνα με το άρθρο 3 της συνθήκης Ρώμης.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τονίσει κατ’ επανάληψιν ότι όλα τα κράτη-μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό δίκαιο και ουδεμία διάταξη εσωτερικού δικαίου (νόμος ή Σύνταγμα) δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για μη συμμόρφωσή τους. Πάντως η σχέση του Συνταγματικού προς το Ευρωπαϊκό δίκαιο στο εσωτερικό κάθε κράτους-μέλους ερίζεται εντόνως..

Μέσω των ειδικευμένων νομικών συνεργατών είμαστε σε θέση να παρέχουμε νομικές συμβουλές τόσο σε εγχώριους όσο και σε ξένους πελάτες ως προς όλες τις πλευρές του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου.

  • Παρέχουμε συμβουλευτική σχετικά με το πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο και την εφαρμογή τους σε θέματα προστασίας καταναλωτή-δημοσίων συμβάσεων – ανταγωνισμού.
  • Αναλαμβάνουμε ευθείες προσφυγές κατά πράξεων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα : Προσφυγή ακυρώσεως – Προσφυγή κατά παραλείψεως – Αγωγή αποζημιώσεως.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας !

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ