Image module

Η πορεία μας

Το παρελθόν μας αποτελεί το μέλλον μας

Το δικηγορικό γραφείο «Ε.Χ ΣΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» ιδρύθηκε το 2004. Προσφέρει ένα ευρύ πεδίο νομικών υπηρεσιών με ιδιαίτερη έμφαση στο τραπεζικό δίκαιο και στο δίκαιο προστασίας καταναλωτή. Έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πλέον πρωτοπόρα δικηγορικά γραφεία στην Ελλάδα. Η διαρκής ενημέρωση των στελεχών μας στο εθνικό και διεθνές δίκαιο, οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μας, εγγυώνται την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στους  πελάτες μας.

Το γραφείο μας διαθέτει: Πλήρη ομάδα νομικών και φορολογικών συμβούλων με εξειδικευμένες γνώσεις και εκπαίδευση. Σύγχρονη αίθουσα συνεδριάσεων με οπτικοακουστικά συστήματα και διαδραστικό πίνακα Ομάδα τεχνολογικής υποστήριξης για τα προηγμένα συστήματα που χρησιμοποιούμε, όπως ηλεκτρονική βάση δεδομένων και βιβλιοθήκη.

Πλήρη έντυπη βιβλιοθήκη, η οποία ενημερώνεται με τους νέους νόμους, νομικά περιοδικά και βιβλία.

Η ομάδα μας

Εξειδικευμένοι νομικοί για κάθε σας υπόθεση.
Ευγενία Στάμου
Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω
Γεννήθηκε το έτος 1977 στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Λεόντειου Λυκείου Πατησίων, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μετεκπαιδευθείσα στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Δημόσιες Συμβάσεις (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου) και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αντικείμενο Φορολογικό Δίκαιο. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2002 και εργάζεται ως Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω με κύριους τομείς ενασχόλησης Τραπεζικό και Φορολογικό Δίκαιο. Ομιλεί, πλην της μητρικής της (Ελληνικά), Αγγλικά, Γαλλικά.
Γεώργιος Βαλέττας
Οικονομικός Σύμβουλος
Οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1973, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά (Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων) και με μεταπτυχιακές σπουδές στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο (MBA) στο University of Kentucky. Έχοντας εργασθεί για πάνω από 20 έτη είτε ως Οικονομικός Διευθυντής είτε σε
διάφορες άλλες θέσεις ευθύνης σε πολυεθνικές αλλά και μεγάλες Ελληνικές επιχειρήσεις (PwC, Pharmathen, McDonald’s Hellas, Tata Steel κ.α.), διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις Οικονομίας, Λογιστικής, Φορολογίας και Ελεγκτικής. Ομιλεί Αγγλικά και Γαλλικά πλην της μητρικής του (Ελληνικά) και διαθέτει αναρίθμητες πιστοποιήσεις σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα σχετικά με την Οικονομική Επιστήμη, ενώ στο παρελθόν έχει υπάρξει και εισηγητής στον φορέα εκπαίδευσης PwC Academy. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών και Τακτικό μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος και Αμερικής.
Κατερίνα Ζόγκου
Δικηγόρος
Χριστίνα Χρήστου
Δικηγόρος
Θεοδώρα Κασσελούρη
Δικηγόρος
Γεννήθηκε το έτος 1994 στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αντικείμενο το Εμπορικό Δίκαιο (Ειδίκευση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός) της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2021 και εργάζεται ως Δικηγόρος Παρά Πρωτοδίκαις με κύριους τομείς ενασχόλησης Τραπεζικό και Φορολογικό Δίκαιο. Ομιλεί, πλην της μητρικής της (Ελληνικά), Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.

Τομείς Εξειδίκευσης

Το τραπεζικό δίκαιο έχει αναδειχθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα, σε αυτόνομο κλάδο με στοιχεία όμως αστικού, εμπορικού, οικονομικού και δημοσίου δικαίου. Συνοπτικά μπορεί να διαπιστωθεί ότι το τραπεζικό δίκαιο αναφέρεται στις προϋποθέσεις λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων, την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στις επιχειρήσεις αυτές και τις τραπεζικές εργασίες.

Το Αστικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Δικαίου, ο οποίος ρυθμίζει τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών (“πολιτών”). Αποτελεί τμήμα του Ιδιωτικού Δικαίου. Στην Ελλάδα ρυθμίζεται στον Αστικό Κώδικα και διακρίνεται σε πέντε μέρη:

  • τις Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου
  • το Ενοχικό Δίκαιο
  • το Εμπράγματο Δίκαιο
  • το Οικογενειακό Δίκαιο
  • το Κληρονομικό Δίκαιο

Η Φορολόγηση στην Ελλάδα είναι πρωταρχικής σημασίας. Η πολύπλοκη νομοθεσία είναι υπό διαρκή τροποποίηση έτσι ώστε ακόμη και οι αρμόδιες αρχές να είναι σε αμφιβολία για το τι ισχύει ειδικά το τελευταίο διάστημα που έχουν προκύψει αρκετές και σημαντικές αλλαγές στα πλαίσια του φορολογικού καθεστώτος της χώρας, με πιο δομική από τις αλλαγές αυτές…

Εμπορικό δίκαιο είναι ο κλάδος του ιδιωτικού δικαίου που έχει ως αντικείμενο το εμπόριο με τη νομική έννοια του όρου. Περιλαμβάνει το Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου, το Δίκαιο των Εταιριών, το Δίκαιο των Αξιογράφων, το Πτωχευτικό Δίκαιο, το Ασφαλιστικό Δίκαιο και το Ναυτικό και Αεροπορικό Δίκαιο.

Το Ευρωπαϊκό δίκαιο υπερισχύει του εθνικού (εσωτερικού) δικαίου των κρατών-μελών της Ε.Ε. Σημειώνεται ότι οι συνθήκες (πρωτογενές δίκαιο) αποτελούν διεθνείς συμφωνίες που στο σύνολό τους συνιστούν τον “καταστατικό χάρτη” της Ε.Ε., οι οποίες τελικά και υπερισχύουν των εσωτερικών νόμων (εθνικών δικαίων) των μελών-Χωρών. Συνεπώς οι Χώρες μέλη δεν μπορούν μετά την ένταξή τους να επικαλεστούν αντισυνταγματικότητα συνθηκών, με σκοπό την απαλλαγή τους από τις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους.

Νομικά, καταναλωτής δεν είναι απλά ένα πρόσωπο που απολαμβάνει προϊόντα και υπηρεσίες έναντι αντιτίμου, χρηματικού ή υλικού (οικονομικός ορισμός), ούτε αποτελεί κάθε πρόσωπο που ενεργεί συναλλαγές για την ικανοποίηση μη επαγγελματικών του αναγκών όπως ανέφερε ο ν.1961/91 Ο σύγχρονος νομικός ορισμός μπορεί να βρεθεί στο ν.2251 άρθρο 1 παρ. 4 όπου η έννοια του καταναλωτή ορίζεται ως «κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο προορίζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες , που προσφέρονται στην αγορά ή το οποίο κάνει χρήση τέτοιων είναι και κάθε αποδέκτης του διαφημιστικού μηνύματος.».

Ως διαμεσολάβηση ορίζεται μια σύντομη και σύννομη διαρθρωμένη διαδικασία εκούσια, εχέμυθη και εμπιστευτική στην οποία παρίστανται τα εμπλεκόμενα μέρη μαζί με τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, και ένα τρίτο ουδέτερο πρόσωπο τον Διαμεσολαβητή. Διαφορές που υπάγονται υποχρεωτικά στη διαδικασία διαμεσολάβησης σύμφωνα με το άρθρο 182 Ν.4512/2018.

Στάμος & Συνεργάτες - Τομείς Εξειδίκευσης