Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 5457/2020

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 5457/2020

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 5457/2020 Εισφορά Ν. 128/75 - Μετακύλιση βάρους - Αιτιώδης Σύμβαση - ΓΟΣ - Η μετακύλιση είναι άκυρη αν δεν προβλέπεται η αιτία επιδόσεως by Λεωνίδας Στάμος

Ειρηνοδικείο Αθηνών 962/2020

Ειρηνοδικείο Αθηνών 962/2020

Ειρηνοδικείο Αθηνών 962/2020  Παραβίαση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής by Λεωνίδας

Στάμος & Συνεργάτες - Νομικές Πληροφορίες

Ειρηνοδικείο Αθηνών 533/2020

Ειρηνοδικείο Αθηνών 533/2020 Ακυρότητα διαταγής λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου - Η ενσωμάτωση στην διαταγή πληρωμής μή οφειλομένων κονδυλίων αναιρεί το εκκαθαρισμένο αυτής by Λεωνίδας Στάμος

Στάμος & Συνεργάτες - Νομικές Πληροφορίες

Ειρηνοδικείο Αθηνών 404/2020

Ειρηνοδικείο Αθηνών 404/2020 Παράνομος ανατοκισμός εισφοράς Ν.128/75-Η ενσωμάτωση στην απαίτηση μη οφειλομένων κονδυλίων αναιρεί το εκκαθαρισμένο αυτής by Λεωνίδας Στάμος

Στάμος & Συνεργάτες - Νομικές Πληροφορίες

Ειρηνοδικείο Αθηνών 193/2020

Ειρηνοδικείο Αθηνών 193/2020 Ενσωμάτωση στην απαίτηση παράνομων ποσών λόγω του ανατοκισμού της εισφοράς του Ν. 128/75 - Αδυναμία διαχωρισμού παράνομων ποσών by Λεωνίδας Στάμος