Στάμος & Συνεργάτες - Νομικές Πληροφορίες

Ειρηνοδικείο Αθηνών 609/2014

Α.-Η συμφωνία για επιτόκια, που υπερβαίνουν τα δικαιοπρακτικά επιτόκια, δεν παύει να απαγορεύεται από το νόμο (άρθρο 281 ΑΚ) (ΑΠ 1219/2001, ΠΠρΑθ 6774/2003). Πάγια η θέση της νομολογίας ότι, η

Στάμος & Συνεργάτες - Νομικές Πληροφορίες

Ειρηνοδικείο Αθηνών 2665/2013

Από κανένα από τα προσκομισθέντα έγγραφα δεν προκύπτει το ορισμένο της απαίτησης, αφού δεν αναγράφεται σ' αυτά, το επιτόκιο βάσει του οποίου η καθ' ης υπολόγισε τους τόκους με τους